CHÍNH SÁCH  BẢO MẬT

(Áp dụng từ ngày 01/05/2024)

Trong quá trình Khách Hàng giao dịch tại website, hotline, tin nhắn, các trang thương mại điện tử chính hãng của Hurom hoặc tại cửa hàng hoặc tại cửa hàng của Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đồng Tâm có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng theo các điều khoản dưới đây:

 1. Phạm vi thông tin thu thập: Để giao dịch tại website, hotline, tin nhắn, các trang thương mại điện tử chính hãng của Hurom hoặc tại cửa hàng (tạo đơn hàng, để lại bình luận đánh giá, liên hệ với chúng tôi, v.v), Quý Khách Hàng có thể yêu cầu để lại thông tin cho chúng tôi, bao gồm: Email, Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác cần thiết tại từng thời điểm (“Dữ liệu cá nhân”). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin Khách Hàng cung cấp là không chính xác.
 2. Mục đích sử dụng Dữ liệu cá nhân: Các Dữ liệu cá nhân mà Hệ Thống thu thập của Khách Hàng sẽ được sử dụng trong phạm vi sau:
 • Xử lý đơn hàng: gọi điện/tin nhắn xác nhận đơn hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận hủy đơn (nếu có).
 • Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mại của Công ty.
 • Gửi thông tin bảo hành sản phẩm.
 • Giải quyết khiếu nại.
 • Thực hiện các chương trình khuyến mãi của Công ty, bao gồm: chương trình khuyến mại do Công ty tự thực hiện hoặc phối hợp với bên thứ ba thực hiện; thông tin về việc trao thưởng cho Khách Hàng khi trúng thưởng.
 • Gửi thông tin cho công ty tài chính để tiếp nhận, thẩm định & duyệt hồ sơ trả góp theo các quy định
 • Khảo sát dịch vụ khách hàng.
 • Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng.
 • Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bắt buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật.
 • Mục đích hợp lý khác nhằm phục vụ yêu cầu của Khách Hàng.
 1. Thời gian lưu trữ Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa từ Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật không cho phép xóa. Còn lại trong mọi trường hợp Dữ liệu cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật, lưu trữ trên máy chủ của Công ty.
 2. Các bên có thể tiếp cận Dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng: Dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách này và chỉ được chia sẻ cho các Bên dưới đây nhằm phục vụ các mục đích nêu tại mục 2: 
 • Các đối tác giao hàng, viễn thông, cung cấp dịch vụ tin nhắn qua internet, sms, công ty tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, các bên phối hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại, đối tác khác mà Công ty hợp tác tại từng thời điểm nhằm thực hiện các công việc theo phạm vi nêu tại mục 2.
 • Công ty liên kết của Công ty (công ty mẹ, công ty con và/hoặc các công ty cùng chịu chung sự kiểm soát, chi phối với Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đồng Tâm );
 • Bên xử lý Dữ liệu cá nhân cho Công ty theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại từng thời điểm;
 • Các bên thứ ba khác nếu được sự đồng ý của Quý Khách Hàng tại từng thời điểm.
 1. Cách thức xử lý Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng được thu thập thông qua hoạt động của Khách Hàng trên Hệ Thống sẽ được lưu trữ tại hệ thống của bên thứ ba và bảo đảm an toàn dưới sự quản lý của Công ty.
 1. Quyền của Khách Hàng đối với Dữ liệu cá nhân: Khách Hàng có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân của mình.
 2. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra khi xử lý Dữ liệu cá nhân:
  • Hậu quả: Dữ liệu cá nhân bị tiết lộ cho các chủ thể khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng; hoặc bên thứ ba có thể tiếp cận Dữ liệu cá nhân và sử dụng vào mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng.
  • Thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra: mất tài sản; hoặc danh dự, uy tín của Khách hàng bị xâm phạm.
  • Hậu quả, thiệt hại khác mà Công ty không thể lường trước được do các nguyên nhân khách quan.
 1. Điều khoản chung: Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đồng Tâm có quyền chỉnh sửa, cập nhật Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản cập nhật sẽ được công bố trên Website và sẽ được ghi ngày để Khách Hàng nhận biết được bản mới nhất.

CHÍNH SÁCH  BẢO MẬT

(Áp dụng từ ngày 01/05/2024)

Trong quá trình Khách Hàng giao dịch tại website, hotline, tin nhắn, các trang thương mại điện tử chính hãng của Hurom hoặc tại cửa hàng hoặc tại cửa hàng của Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đồng Tâm có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng theo các điều khoản dưới đây:

 1. Phạm vi thông tin thu thập: Để giao dịch tại website, hotline, tin nhắn, các trang thương mại điện tử chính hãng của Hurom hoặc tại cửa hàng (tạo đơn hàng, để lại bình luận đánh giá, liên hệ với chúng tôi, v.v), Quý Khách Hàng có thể yêu cầu để lại thông tin cho chúng tôi, bao gồm: Email, Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác cần thiết tại từng thời điểm (“Dữ liệu cá nhân”). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin Khách Hàng cung cấp là không chính xác.
 2. Mục đích sử dụng Dữ liệu cá nhân: Các Dữ liệu cá nhân mà Hệ Thống thu thập của Khách Hàng sẽ được sử dụng trong phạm vi sau:
 • Xử lý đơn hàng: gọi điện/tin nhắn xác nhận đơn hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận hủy đơn (nếu có).
 • Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mại của Công ty.
 • Gửi thông tin bảo hành sản phẩm.
 • Giải quyết khiếu nại.
 • Thực hiện các chương trình khuyến mãi của Công ty, bao gồm: chương trình khuyến mại do Công ty tự thực hiện hoặc phối hợp với bên thứ ba thực hiện; thông tin về việc trao thưởng cho Khách Hàng khi trúng thưởng.
 • Gửi thông tin cho công ty tài chính để tiếp nhận, thẩm định & duyệt hồ sơ trả góp theo các quy định
 • Khảo sát dịch vụ khách hàng.
 • Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng.
 • Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bắt buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật.
 • Mục đích hợp lý khác nhằm phục vụ yêu cầu của Khách Hàng.
 1. Thời gian lưu trữ Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa từ Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật không cho phép xóa. Còn lại trong mọi trường hợp Dữ liệu cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật, lưu trữ trên máy chủ của Công ty.
 2. Các bên có thể tiếp cận Dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng: Dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách này và chỉ được chia sẻ cho các Bên dưới đây nhằm phục vụ các mục đích nêu tại mục 2: 
 • Các đối tác giao hàng, viễn thông, cung cấp dịch vụ tin nhắn qua internet, sms, công ty tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, các bên phối hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại, đối tác khác mà Công ty hợp tác tại từng thời điểm nhằm thực hiện các công việc theo phạm vi nêu tại mục 2.
 • Công ty liên kết của Công ty (công ty mẹ, công ty con và/hoặc các công ty cùng chịu chung sự kiểm soát, chi phối với Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đồng Tâm );
 • Bên xử lý Dữ liệu cá nhân cho Công ty theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại từng thời điểm;
 • Các bên thứ ba khác nếu được sự đồng ý của Quý Khách Hàng tại từng thời điểm.
 1. Cách thức xử lý Dữ liệu cá nhân: Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng được thu thập thông qua hoạt động của Khách Hàng trên Hệ Thống sẽ được lưu trữ tại hệ thống của bên thứ ba và bảo đảm an toàn dưới sự quản lý của Công ty.
 1. Quyền của Khách Hàng đối với Dữ liệu cá nhân: Khách Hàng có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân của mình.
 2. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra khi xử lý Dữ liệu cá nhân:
  • Hậu quả: Dữ liệu cá nhân bị tiết lộ cho các chủ thể khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng; hoặc bên thứ ba có thể tiếp cận Dữ liệu cá nhân và sử dụng vào mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng.
  • Thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra: mất tài sản; hoặc danh dự, uy tín của Khách hàng bị xâm phạm.
  • Hậu quả, thiệt hại khác mà Công ty không thể lường trước được do các nguyên nhân khách quan.
 1. Điều khoản chung: Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đồng Tâm có quyền chỉnh sửa, cập nhật Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản cập nhật sẽ được công bố trên Website và sẽ được ghi ngày để Khách Hàng nhận biết được bản mới nhất.